การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี (Initial Review)


สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี

เลขที่ 2 ชั้น M อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร.02-3548108 ต่อ 60115, 60116, 2806 โทรสาร. 02-3545477