สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี

เลขที่ 2 ชั้น M อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร.02-206-2900 ต่อ 60131 โทรสาร. 02-3545477