111
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการวิจัยทางคลินิกตามมาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยที่ดี
โครงการ ชีวสถิติเพื่อการวิจัย
โครงการฝึกอบรมระเบียบวิธีวิจัยทางคลินิกสำหรับแพทย์ประจำบ้าน
โครงการฝึกอบรม การเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวรสารวิชาการและการนำเสนอผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการวิจัยทางคลินิกตามมาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยที่ดี (GCP)