สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Q&A


ระบุรายละเอียดที่ต้องการติดต่อสอบถามการลงทะเบียน

1. กรณีผู้ขอใช้งานเป็นบุคลากรภายในโรงพยาบาลราชวิถี ต้องส่งคำขอด้วยการกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่ ซึ่งจะต้องมีเลขที่บัตรประชาชนตรงตามฐานข้อมูล HR และให้ทำการยืนยัน Email เพื่อเข้าใช้งาน

2. กรณีผู้ขอใช้งานเป็นบุคลากรภายนอกโรงพยาบาลราชวิถี ต้องส่งคำขอด้วยการกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่และให้ทำการยืนยัน Email เพื่อเข้าใช้งาน

การจองคิวขอรับคำปรึกษา