การรับมอบโล่และประกาศนียบัตรผ่านการรับรองมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในคนระดับชาติ (NECAST) ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)


+  โรงพยาบาลราชวิถี โดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (Ethics Committee)     

ผ่านการรับรองมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในคนระดับชาติ (NECAST) 

โดยมี รศ.พิเศษ นพ.สถิตย์ นิรมิตรมหาปัญญา รองผู้อำนวยการด้านนวัตกรรมและวิจัยทางการแพทย์ เป็นผู้แทนเข้ารับมอบโล่และประกาศนียบัตร

จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์

ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)

ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

วันที่ 1 สิงหาคม 2565

** เเละในปลายปีนี้ จะเข้ารับโล่รางวัลผ่านการรับรองมาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในคนระดับนานาชาติ (The SIDCER Recognition) ณ ต่างประเทศ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Research Ethics Committee Rajavithi Hospital โทร 60131