ภาพบรรยากาศโครงการอบรม “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) สำหรับการวิจัยในคน” เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565


ท่านรองผู้อำนวยการด้านนวัตกรรมและวิจัยทางการแพทย์ รศ.(พิเศษ) นพ. สถิตย์ นิรมิตรมหาปัญญา

เป็นประธานในพิธิเปิด

โครงการอบรม “พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) สำหรับการวิจัยในคน”

                            ในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00-15.30 น.

โดยมี ดร.จารุวรรณ หมั่นมี หัวหน้างานวิจัยทางการเเพทย์ กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี

เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธาน

      การอบรมนี้ เป็นการฝึกอบรมแบบ Online โดยเชิญวิทยากรมาบรรยายและถ่ายทอดสัญญาณ

ให้ผู้เข้าอบรมรับฟังบรรยายแบบ Online ผ่านระบบ zoom meeting

โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก รพ.ราชวิถี คือ

ผศ. ดร. นพ. ชูศักดิ์ โอกาสเจริญ ประธาน EC คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เเละประธาน EC CREC ชุดกุมารเวชศาสตร์

** Topics
- ผลกระทบของ PDPA ต่อการวิจัยในคน
- แนวทางในการใช้ข้อมูลผู้ป่วยในการวิจัย

    --> โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการอบรม จำนวน 154 ท่าน

ขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว และขอขอบพระคุณ     กลุ่มงานดิจิทัลทางการแพทย์ และงานเวชนิทัศน์ สำหรับความอนุเคราะห์ในการถ่ายทอดการอบรมผ่าน zoom บันทึกวิดีโอการสอน และภาพถ่ายสวยๆค่ะ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Research Ethics Committee Rajavithi Hospital โทร 60131