ภาพบรรยายกาศการประกวดผลงานวิจัยสำหรับแพทย์ประจำบ้านเเละเเพทย์ประจำบ้านต่อยอด เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565


embarassed Research News 
   ---> ภาพบรรยายกาศการประกวดผลงานวิจัยสำหรับแพทย์ประจำบ้าน/ต่อยอด จำนวน 17 ผลงาน ในรูปแบบ Oral Presentation (Hybrid Meeting)

       วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัด ชั้น 2 อาคารอำนวยการเก่า

       ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงานประชุมวิชาการ รพ.ราชวิถี ครั้งที่ 32 ประจำปี 2565

                          ขอขอบพระคุณคณะกรรมการตัดสินการประกวดทุกท่าน ผู้เข้าประกวด

                                      เจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่งานเวชนิทัศน์

                                    ผู้เข้าร่วมฟังการประกวดและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน

                              ที่มีส่วนช่วยให้งานวันนี้สำเร็จลุล่วง ตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

         #One Stop Research Solutions  Tel. 60115