ภาพบรรยากาศ โครงการการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและการนำเสนอผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Scientific Paper Writing and Effective Presentation) รูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 7 – 8 เมษายน 2565