ภาพบรรยากาศ โครงการฝึกอบรม ชีวสถิติประยุกต์เพื่อการวิจัย วันที่ 17-18, 21 กุมภาพันธ์ 2565