ภาพบรรยากาศโครงการอบรม “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Research Ethics) ในวันที่ 26 เมษายน 2565


 

   

 

 

     

  

 

งานวิจัยทางการแพทย์ กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Reseach Ethics) ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Zoom meeting 

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ดังนี้
     พ.อ.รศ.นพ.สุธี พานิชกุล  รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยวทิ ยาศาสตร์ การแพทย์ทหาร
     รศ.พญ.ทิพาพร ธาระวานิช  รองประธานคณะอนุกรรมการจริยธรรม การวิจัยในคน ชุดที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     พ.อ.ผศ.นพ.นิธิพันธ์ สุขสุเมฆ ผู้ช่วยผู้อํานวยการกองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า


ขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว และขอขอบพระคุณกลุ่มงานดิจิทัลทางการแพทย์ และงานเวชนิทัศน์ สำหรับความอนุเคราะห์ในการถ่ายทอดการอบรมผ่าน zoom บันทึกวิดีโอการสอน และภาพถ่ายสวยๆค่ะ

    งานวิจัยทางการแพทย์ ชั้น M อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โทร. 60131