ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรม “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Research Ethics) ในวันที่ 26 เมษายน 2565


ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรม “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Research Ethics)    ในวันที่ 26 เมษายน 2565 08.30-16.30 น.  รูปแบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

1.ตรวจสอบรายชื่อและรับเอกสารประกอบการอบรม

         1) ผู้ที่มีรายชื่อ ลำดับที่ 1 – 60 รับแฟ้มเอกสารประกอบการอบรม ในวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ชั้น M  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ และสามารถดาวน์โหลดไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ได้จาก link/QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้

         2) ผู้สมัคร ลำดับที่ 61 เป็นต้นไป จะได้รับเอกสารในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์โดยสามารถดาวน์โหลดได้จาก Link/QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้

              Link เอกสารประกอบการอบรมhttps://bit.ly/3wx8O7D 

              QR Code เอกสารประกอบการอบรม  

                    

ทั้งนี้ ทางผู้จัดอบรมได้ขออนุมัติรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเรียบร้อยเเล้ว โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมได้ที่ธุรการกลุ่มงานของท่าน บอร์ดกลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี ตึกสิรินธร หรือทาง >> Link รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมshorturl.at/jtvF5  

2.ตรวจสอบชื่อ - สกุล ภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการออกใบประกาศนียบัตร  Link ตรวจสอบรายชื่อ : shorturl.at/nDOP5 

หากมีการแก้ไข โปรดติดต่อขอแก้ไขที่ คุณเพชรรัตน์ พวงลำใย หรือ คุณนัฐริญา คงรอด สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี ชั้น M อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.ราชวิถี โทร. 02-206-2900 ต่อ 60131 หรือทางอีเมล์ ec.rajavithihospital@gmail.com ภายในวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2565

3.ข้อตกลงในการรับใบประกาศนียบัตร

     1) ผู้เข้ารับการอบรม ไม่สามารถขาดเรียนได้ ต้องเข้าร่วมการอบรมเต็มเวลาที่กำหนด โดยจะมีระบบลงทะเบียนเช็คชื่อผู้เข้าร่วมอบรมทั้งในช่วงเช้าและช่วงบ่ายก่อนเริ่มการบรรยาย

     2) ผู้เข้าอบรมต้องได้คะแนนแบบทดสอบหลังการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 คือ ท่านทำผิดได้เพียง 2 ข้อ จาก ข้อคำถาม 10 ข้อ

     3) ผู้วิจัยที่มีความประสงค์จะขอรับพิจารณาจริยธรรมและงบประมาณสนับสนุนการวิจัย ประเภท Non-Clinical trial ในโรงพยาบาลราชวิถีจะต้อง ผ่าน การอบรมหลักสูตร Human Research Ethics หรือ Good Clinical Practice: GCP

     4) ใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรมจะมีอายุ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่เข้ารับการฝึกอบรม โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ผ่านการอบรม และดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตรด้วยตัวเองที่ Link google drive:  shorturl.at/nDOP5  หรือ https://rajavithiresearch.com/ข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน

4.Link การเข้าร่วมอบรม (Zoom Meeting)

       Link Zoom Meeting:  https://bit.ly/3IC0sOs

       Meeting ID: 943 2685 8555

       Passcode: 13182073

       QR code: Zoom meeting

               

5.Link กำหนดการอบรม shorturl.at/nDOP5