ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรม “การเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและการนำเสนอผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Scientific Paper Writing and Effective Presentation)”


ด้วยงานวิจัยทางการแพทย์ กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี มีกำหนดจัดโครงการอบรม

“การเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและการนำเสนอผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Scientific Paper Writing and Effective Presentation)”

ระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน 2565 เวลา 08.30-16.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

จึงขอเชิญแพทย์ พยาบาล สหวิชาชีพ และบุคลากรที่สนใจ สมัครเข้ารับการอบรมดังกล่าวฯ

โดยสามารถ download ใบสมัครได้ตาม QR code ด้านล่าง ส่งใบสมัครที่งานวิจัยทางการแพทย์ ชั้น M อาคารเฉลิมพระเกียรติ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 18 มีนาคม 2565

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: งานวิจัยทางการแพทย์ กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี ชั้น M อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โทร. 60115