ขอเชิญคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน เเละบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Research Ethics)” ในวันที่ 26 เมษายน 2565 รูปแบบ Online


 

โดยส่งใบสมัครได้ที่ สำนักงานจริยธรรมการวิจัยในคน กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี ชั้น M อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โทร.60131
(ติดต่อคุณเพชรรัตน์, คุณนัฐริญา) 
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันจันทร์ ที่ 21 มีนาคม 2565 ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตร
เพื่อประกอบการขอเข้ารับพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนและทุนสนับสนุน
การดำเนินการวิจัย โดยใบประกาศนียบัตรจะมีอายุ 2 ปี
นับตั้งแต่วันที่เข้ารับการฝึกอบรม