ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมระเบียบวิธีวิจัยทางคลินิกสำหรับแพทย์ประจำบ้าน/ต่อยอด


ขอเชิญรับสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมระเบียบวิธีวิจัยทางคลินิกสำหรับแพทย์ประจำบ้าน/ต่อยอด กำหนดจัดการอบรม 4 วัน ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2565 (รูปแบบออนไลน์)
และ วันที่ 11, 14 มีนาคม 2565 (รูปแบบนั่งเรียนในห้องประชุม) เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ แพทย์ประจำบ้าน / ต่อยอด ชั้นปีที่ 1 , แพทย์ใหม่ หรือ ผู้ที่สนใจ จำนวน 150 ท่าน