ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรม “แนวทางการวิจัยทางคลินิกตามมาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยที่ดี” (Good Clinical Practice: GCP) ปีงบประมาณ 2565 โรงพยาบาลราชวิถี


ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรม “แนวทางการวิจัยทางคลินิกตามมาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยที่ดี” (Good Clinical Practice: GCP) ปีงบประมาณ 2565 โรงพยาบาลราชวิถี ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30-16.30 น.  รูปแบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

คลิก  : ข้อปฏิบัติของผู้เข้าร่วมการอบรม


รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรม : รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม


กำหนดการ : กำหนดการอบรม