การอบรมวิธีดำเนินการมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติ (Standard Operating Procedures: SOPs ฉบับที่ 3) แก่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี


 

 

 

 

 

 

 

           คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี ได้จัดทำวิธีดำเนินการมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติ (Standard Operating Procedures: SOPs)
โรงพยาบาลราชวิถี ฉบับที่ 3  โดยมีการประกาศใช้ในวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯให้สอดคล้องกับ SOPs ฉบับใหม่
  ทั้งนี้ได้มีการอบรมให้เเก่คณะกรรมการฯ  ไปเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ชั้น M อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี
โดยมี ศ.คลินิก นพ.วีระศักดิ์ ศรินนภากร ประธาณคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน เเละดร.จารุวรรณ  หมั่นมี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
เป็นผู้บรรยาย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อินเตอร์เน็ต (Zoom Meeting)  ทั้งนี้มีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมทั้งหมด 45 ท่าน (ครบทุกคน)