โครงการอบรม “แนวทางการวิจัยทางคลินิกตามมาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยที่ดี” (Good Clinical Practice: GCP) ปีงบประมาณ 2565 โรงพยาบาลราชวิถี
ประชาสัมพันธ์บุคลากรภายในโรงพยาบาลราชิถี เข้าร่วมโครงการอบรม “แนวทางการวิจัยทางคลินิกตามมาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยที่ดี” (Good Clinical Practice: GCP) ปีงบประมาณ 2565 โรงพยาบาลราชวิถี