ข้อปฏิบัติสำหรับผู้วิจัยภายหลังได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน