ภาพบรรยากาศ การเปิดสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี 17 ธันวาคม 2563