ภาพบรรยากาศ โครงการฝึกอบรม "การพัฒนาโครงร่างการวิจัย" (Proposal Writing) ระหว่างวันที่ 14 - 15 ธ.ค. 2563