โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนเรื่อง “Human Subject Protection” วันที่ 25 มีนาคม 2564