การตรวจประเมินคุณภาพการดำเนินงานตามมาตรฐาน ครั้งที่ 1 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี โดย SIDCER – FERCAP วันที่ 18-20 มิถุนายน 2563
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี โดย SIDCER – FERCAP