ข้อมูลการติดต่อ


สำหรับติดต่อด้านสนับสนุนการวิจัย งานวิจัยทางการแพทย์
  กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี ชั้น M อาคารเฉลิมพระเกรียติฯโรงพยาบาลราชวิถี
  02-206-2900 ต่อ 60131
  Email : ec.rajavithihospital@gmail.com

สำหรับติดต่อด้านจริยธรรมการวิจัยในคน
  สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โรงพยาบาลราชวิถี ชั้น M อาคารเฉลิมพระเกรียติฯโรงพยาบาลราชวิถี
  02-206-2900 ต่อ 60131
  Email : ec.rajavithihospital@gmail.comแผนที่