เป็นหน่วยงานที่ผลิตสร้างผลงานวิจัย ในอันที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้การพัฒนางานบริการบนฐานของงานวิจัย ภายใต้ความร่วมมือของเครือข่าย เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์การวิจัยชั้นแนวหน้าระดับประเทศ พันธกิจ: ส่งเสริมการผลิตสร้างงานวิจัยทางการแพทย์และทางสาธารณสุขระดับตติยภูมิ นำความรู้สู่การพัฒนางานบริการ พร้อมสร้างระบบเครือข่ายการทำงานวิจัย ภารกิจ : ส่งเสริมการสร้างผลงานวิจัย และระบบการวิจัย เอื้ออำนวยความสะดวก สนับสนุนกระบวนการวิจัย นำความรู้ไปพัฒนางานบริการบนฐานขององค์ความรู้(จากงานวิจัย) ส่งเสริมการถ่ายทอด เผยแพร่ผลงานวิจัย สร้างเครือข่ายการวิจัย สร้างองค์ความรู้ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ระดับตติยภูมิ จัดตั้งแหล่งทุนวิจัยภายในโรงพยาบาล ติดต่อแหล่งทุนภายนอกโรงพยาบาล


ยุทธศาสตร์ :


   สร้างนวัตกรรมทางการแพทย์ สู่นโยบายสาธารณสุข พัฒนาบริการทางการแพทย์ที่เป็นเลิศและสมคุณค่า เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับวิชาการ และงานวิจัยอย่างต่อเนื่องครบวงจร และการจัดประชุมวิชาการเกี่ยวกับงานวิชาการ และงานวิจัยของโรงพยาบาล ให้แก่บุคลากรภายใน และภายนอกโรงพยาบาล