สร้างเสริมองค์ความรู้ทางการแพทย์และทางสาธารณสุขระดับตติยภูมิ ผ่านการสนับสนุนเพื่อสร้างนักวิจัย(อาชีพ)ที่มีความรู้ ความสามารถร่วมกันสร้างความเป็นผู้นำทางวิชาการ มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ นำความรู้(ผลงานวิจัย)สู่การพัฒนาการบริการ พร้อมส่งเสริมประสิทธิภาพของเครือข่ายการทำงานวิจัยให้เกิดประสิทธิผลต่อการเป็นฐานข้อมูล แหล่งทุนวิจัย และร่วมปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ความรู้ ระหว่างผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ